2019 m. vasario 22 dieną Didvyžių socialinės globos namuose vyko Visuotinis globos namų bendruomenės susirinkimas. Buvo  išsiųsta 19 kvietimų gyventojų artimiesiems, globėjams iš kurių atvyko 4.
Po Globos namų direktoriaus Rimvydo Žiemio kalbos ir gražių palinkėjimų, buvo renkama susirinkimo pirmininkė ir sekretorė. Paskelbus susirinkimo darbotvarkę, buvo pateikta 2018 metų Globos namų tarybos veiklos ataskaita skaidrių formatu.
Šio susirinkimo metu buvo renkami nauji Tarybos nariai, kurie atstovaus globos namų gyventojų interesus 2019 m. Atviro balsavimo būdu buvo išrinkta nauja Globos namų tarybos sudėtis: 6 gyventojai, 4 darbuotojai ir 1 globėja. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ona Budrienė padėkojo senajai Tarybai už darbą ir pasveikino naujai išrinktą, kuriai palinkėjo sėkmės ir iniciatyvumo 2019 metais.